Solicitude Formación Design Thinking e Fabricación Dixital NOVATFE


Logotipos NOVATFE

 


 

Mediante o presente xustificante confírmase a súa solicitude para participar nas accións formativas "Design Thinking e Fabricación Dixital", organizadas por NOVATFE e cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional (FEDER) a través do Programa de Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal (Poctep).

SOLICITUDE REALIZADA PARA PARTICIPAR EN*:

Ver datas, horarios e ubicacións concretas na web: https://captioma.com/novatfe_designthinking/

 

NOVATFE DESIGN THINKING

 D./Dna.   presentou a solicitude por vía electrónica (https://captioma.gal) en data e hora  , estando interesado/a e conforme coas condicións presentadas por Captioma Galicia, S.L. como entidade á cal se encomenda a execución deste servizo.

Este documento ten como finalidade a inclusión do/da participante no noso ficheiro de usuarios. No formulario, vostede incorporou os seus datos de forma voluntaria e veraz, sendo consciente de que son necesarios para a prestación do servizo e de que se conservarán a estes efectos durante o tempo necesario.

Os datos persoais na súa solicitude son os seguintes:

Identificación do/da participante:

 1. Nome:  
 2. D.N.I.:  
 3. Data nacemento:  
 4. Enderezo:      
 5. Correo electrónico:  
 6. Teléfono de contacto:  
 7.  Empresa:  

O usuario acepta que Captioma Galicia, S.L., ou calquera das entidades adheridas a NOVATFE, utilicen o correo electrónico (4) e o teléfono (5) para efectuar as comunicacións necesarias relativas á organización da actividade e avisos. Estes datos non serán cedidos a terceiros salvo imperativo legal ou por circunstancias que estean xustificadas dentro do marco operativo necesario para a actividade.

Captioma Galicia, S.L. é a delegada do tratamento de datos no ámbito para o cal están sendo recollidos, pero teña en conta que este proxecto está impulsado por NOVATFE, no cal participan as seguintes entidades, que disporán da custodia e responsabilidade destes mismos datos a efectos de labores organizativas, de control e de fiscalización das accións realizadas:

 • 9 concellos da área mancomunada do Salnés
 • Concello de Ourense
 • Deputación de Ourense
 • Cámara Municipal de Valença
 • Universidade de Vigo
 • Xunta de Galicia

Pode acceder aos datos de contacto destas entidades na url: https://novatfe.com/es/presentacion, na sección "socios".

Dereitos de imaxe dos participantes nas nosas actividades:

É frecuente que dentro do transcurso dos nosos servizos utilicemos imaxes dos nosos usuarios para diversas finalidades xustificadas no marco da nosa actividade, como poden ser: informes de seguimento e xustificación, publicacións en redes sociais, contidos propios das actividades (cursos nos que traballamos con produción ou edición de contidos audiovisuais) e publicidade. Como en todo o relativo á nosa actividade, priorizamos sempre a confianza, comodidade e benestar dos nosos usuarios, e procuramos asegurarnos sempre da voluntariedade e o consentimento para cada imaxe que utilizamos. De acordo co artigo 18.1 da Constitución e a regulación establecida na Lei 1/1982 sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a firma deste documento implica a autorización ao uso de imaxes dos nosos usuarios, sempre dentro do relativo ás nosas actividades. O uso destas imaxes poderá denegarse a petición do interesado a través das vías expostas no apartado seguinte (contactos relativos ao tratamento de datos persoais). 

Protección de datos de carácter persoal

NovaTFE, a través das súas entidades adheridas, é a organización responsable do tratamento de datos persoais do interesado/a e infórmalle de que estes datos se van tratar de conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RXPD), e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro (LOPDGDD). Captioma Galicia, S.L., con CIF B32482598, é a Delegada do tratamento dos datos persoais no contexto relativo a execución do presente servizo, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:
 • Fins e lexitimación do tratamento: manter unha relación comercial dentro das actividades educativas, divulgativas, de ocio e tecnolóxicas ofertadas (por interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f RXPD, e para o envío de comunicacións de produtos ou servizos, co consentimento do interesado, art. 6.1.a RXPD).
 • Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter a finalidade do tratamento ou mentras existan prescricións legais que dictaminen a súa custodia, e cando xa non sexa necesario para isto, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
 • Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal ou por necesidades xustificadas dentro do marco operativo de NovaTFE, como por exemplo, os destinatarios das nosas facturas nun contexto de xestión administrativa externa ou os nomes e datos de contacto (só en caso de usuarios maiores de idade) de clientes ou usuarios relacionados con servizos organizados con colaboradores.
 • Dereitos que asisten ao Interesado:
  - Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  - Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
  - Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
 • Transferencias internacionais (fora da UE): non se aplica.
 • Contactos relativos ao tratamento de datos personais: captioma@captioma.gal. C/ Teluro 2, 32004 Ourense

Este proceso de firma dixital simple axústase ao estipulado no Reglamento eIDAS (Reglamento (UE) N.º 910/2014), e dadas as características e o alcance da transacción, considérase unha expresión identificativa e válida da voluntade do firmante para aceptar os termos establecidos neste documento. A firma electrónica simple fai referencia a fontes de datos electrónicos que identifican a un firmante e á integridade do documento firmado. O firmante recibiu este documento nunha conta de correo electrónico á que só ten acceso el, accedeu de forma voluntaria e informada e confirmou con instruccións claras e explícitas. Esta clase de firma ten valor probatorio ante un tribunal, non podendo ser denegable nin inadmisible. 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Firmado por Pablo Novoa
Firmado el: July 13, 2022


Certificado de firma
Nombre del documento: Solicitude Formación Design Thinking e Fabricación Dixital NOVATFE
lock iconID exclusivo de documento: 8418fc8893d8909d594898d0f793e58a92c380cc
Marca temporal Auditoría
July 11, 2022 7:50 am CESTSolicitude Formación Design Thinking e Fabricación Dixital NOVATFE Subido por Pablo Novoa - captioma@captioma.gal IP 77.228.156.239